tr

4.Bölüm-Veri Sahibinin Hakları

4.Bölüm-Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibinin Kanun kapsamında veri sorumlusuna iletebileceği hakları nelerdir?

Anayasanın 20. maddesi gereğince, herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına da sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

Anayasa’yla uyumlu olarak Kanunun 11. maddesinde veri sahiplerinin haklarının neler olduğu düzenlenmektedir. Buna göre, veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak aşağıda yer alan hakları talep etme yetkisine sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin hakları arasında sayılan “kişisel verileri işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme kavramı” ne şekilde uygulanacaktır?

Veri sorumluları siciline açıklanan bilgilerle, ilgili kişiye verilecek bilgiler arasında uyum olmalıdır. Bu kapsamda verilecek bilgi temel olarak kişilerin hangi verilerinin işlendiğine dair bilgilerdir.

Veri sahibi haklarını hangi hallerde ileri sürebilir?

Veri sahipleri, dürüstlük kuralına uygun davranmak şartıyla, aşağıdaki haller hariç olmak üzere, her zaman veri sorumlularına taleplerini iletme hakkına sahiptir.

Aşağıda sıralanan haller, Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrası maddesi gereğince, Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda veri sorumlularına başvurarak talepte bulunması mümkün değildir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince; aşağıda sıralanan hallerde veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı dışında, veri sorumlularından herhangi bir talepte bulunamazlar:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Veri sahibi tarafından kişisel verilerine ilişkin haklar nasıl ileri sürebilir?

Kanunun 13. maddesi gereğince; veri sahiplerinin (ilgili kişilerin) taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur.

Veri sahiplerinin taleplerini veri sorumlusuna yazılı olarak ya da uygulamada oluşacak ihtiyaca göre, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin talepleri ücrete tabi midir?

Kanunun 13. maddesi gereğince, veri sorumluları tarafından veri sahiplerinin talepleri ücretsiz olarak karşılanmalıdır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, veri sorumlularınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret alınabilecektir.

Veri sahibinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanmasıyla ilgili talebine konu olan hususta veri sorumlusu hatalıysa, alınan ücretin veri sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

Veri sahibinin haklarına ilişkin talepleri veri sorumlusu tarafından ne kadar sürede cevaplanmalıdır?

Kanunun 13. maddesi gereğince, veri sorumluları, veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde incelemelidir. İnceleme sonucuna göre talebi kabul etmeli veya gerekçesini açıklayarak reddetmeli, ayrıca cevabını ilgili kişiye bildirmelidir.

Veri sahiplerinin haklarına ilişkin talepleri konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet hakkı var mıdır?

Kişisel veri sahibi, Kanunun 14. maddesi gereğince haklarına ilişkin başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu tarafından verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

Kurula yapılacak şikâyetler hangi şartları taşımalıdır?

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz. Bu kapsamda, belirli bir konuyu ihtiva etmeyen, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayan dilekçeler Kurul tarafından incelemeye alınmayacaktır. Yapılacak başvuru ekinde mutlaka kimlik ve imza beyannamesine yer verilmelidir. Ayrıca Kurulun bu kapsamda yapacağı düzenlemelerde yer alan hususlar dikkate alınmalıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sahibinin şikayetini hangi süre içerisinde cevaplar?

Kanunun 15. maddesi gereğince; şikâyet üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

Veri sahibinin şikâyetinin kabul edilmesinin sonuçları nelerdir?

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek, bu kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilmelidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

İhlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu konuda ilke kararı alabilir.

Veri sahibinin kişisel verilerine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet dışında, ilgili veri sorumlusundan tazminat talep etme hakkı var mıdır?

Veri sahibi, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kişilik hakkı ihlal edilen veri sahiplerinin genel hükümlere göre tazminat hakkı bulunmaktadır.

ETİKETLER:
Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?