tr

YAPAY ZEKÂ ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR TAVSİYELER

YAPAY ZEKÂ ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR TAVSİYELER
 • Yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde ilgili
  kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, hak ihlaline meydan
  verilmemelidir.
 • İnsan hakları ve temel özgürlüklerin himayesi ile insan onurunun korunması
  hakkı gözetilmelidir.
 • Kişisel veri işleme temelli yapay zekâ ve veri toplama çalışmaları; kişilerin
  temel hak ve özgürlüklerini koruyan bir yaklaşım içerisinde hukuka uygunluk,
  dürüstlük, ölçülülük, hesap verebilirlik, şeffaflık, kişisel verilerin doğru ve
  güncel olması, kişisel veri kullanım amacının belirli ve sınırlı olması ilkeleri ile
  veri güvenliği yaklaşımına dayalı olmalıdır.
 • Kişisel verilerin işlenmesinde; potansiyel risklerin önlenmesi ve azaltılması
  üzerine odaklanan, insan haklarını, demokrasinin işleyişini, sosyal ve etik
  değerleri de göz önünde bulunduran bir bakış açısı benimsenmelidir.
 • Veri işleme faaliyetinin bireyler ve toplum üzerine etkileri değerlendirildiğinde
  ilgili kişi açısından kontrolü mümkün olmalıdır.
 • Kişisel veri işleme temelli yapay zekâ çalışmalarında, kişisel verilerin korunması
  açısından yüksek risk öngörülüyorsa, mahremiyet etki değerlendirmesi
  uygulanmalı ve veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğuna bu çerçevede
  karar verilmelidir.
 • Kişisel veri işleme esaslı yapay zekâ çalışmalarında ilk aşamadan itibaren
  kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanmalı ve tüm sistemler
  tasarımdan itibaren veri koruma ilkesine göre geliştirilmeli ve yönetilmelidir.
 • Bu kapsamda her projeye özel bir veri koruma uyum programı oluşturulmalı
  ve uygulanmalıdır.
 • Kişisel veri işleme esaslı yapay zekâ teknolojileri geliştirilirken ve uygulanırken
  özel nitelikli kişisel veri işleniyorsa özel veri koruma kuralları olduğu göz önüne
  alınarak teknik ve idari tedbirler daha sıkı şekilde uygulanmalıdır.
 • Yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında aynı sonuca
  kişisel veri işlenmeksizin ulaşılabiliyorsa, verilerin anonim hale getirilerek
  işlenmesi yöntemleri tercih edilmelidir.
 • Kişisel veri işleme esaslı yapay zekâ çalışmalarının farklı paydaşlarının veri
  sorumlusu veya veri işleyen olma statüleri projenin başında belirlenerek
  aralarındaki hukuki ilişki veri koruma mevzuatı ile uyumlu hale getirilmelidir.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/25a1162f-0e61-4a43-98d0-3e7d057ac31a.pdf

Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?