tr

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2022 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2022 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) bendi uyarınca yeniden değerleme oranı 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak açıklanmıştır.

Bu orana göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan idari para cezaları, 2022 yılında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Ayrıca Kanunun 18. Maddesinde belirtilen kabahatlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde ise kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı ve sonucu Kurula bildirileceği kanun ile düzenlenmiştir.

 

KVKK YAPTIRIMLAR (KVKK MADDE 18) İDARİ PARA CEZASI BEDELİ 2022
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler (18/1-a) 13.394,33-TL ile 267.886,50-TL arası
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler (18/1-b) 40.182,98-TL ile 2.678.865,01-TL arası
Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler (18/1-c) 53.577,30-TL ile 2.678.865,01-TL arası
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler (18/1-d) 66.971,63-TL ile 2.678.865,01-TL arası

 

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Düzenlenen Suçlar

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135– (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136– (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli haller

Madde 137– (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri yok etmeme

Madde 138– (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Şikayet

Madde 139– (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 140– (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?