tr

Aydınlatma Metni

Anasayfa » Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu: Somut Yönetim Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Somut Yönetim Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra “Somut” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Aydınlatma Metinlerini hazırladık.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri

 

 1. Somut Bildirimde Bulunan Üçüncü Kişi Aydınlatma Metni
  • Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
  • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
  • Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?
  • İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
  • Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
  • Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

 

 • Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında siz bildirimde bulunan kişilerin aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ø  *Ad

Ø  *Soyad

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Somut tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ø  E-Posta

Ø  Ev Telefonu Numarası

Ø  Cep Telefonu Numarası

Ø  İş Telefonu Numarası

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Somut tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz,

Faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verileri aktarmaktayız.

Aktarılan Kişisel Veriler Yurtiçinde Aktarılan Alıcı/Alıcı Grupları
*Kimlik *İletişim Bilgisi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na
aktarılabilecektir.

 

 

 • Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

 

 • İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

  • Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Pirimehmet Mah. 101 Cd. No:61/6 ISPARTA adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Somut Yönetim Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’ye bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta gönderilerek,

 

Somut Yönetim Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’ye iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

 

 

Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?